Στο παρακάτω  κείμενο αναφέρονται οι βασικές προϋποθέσεις για την επίσκεψη και συνεργασία με το διαδικτυακό τόπο www.infoservice.com.gr ή www.autoservice.com.gr , ή fanovafes.com.gr. O επισκέπτης-χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.infoservice.com.gr  μπορεί να επισκεφθεί ή να κάνει χρήση των περιεχομένων των σελίδων αφού πρώτα αναγνώσει και αποδεχτεί  τους όρους χρήσης, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί για όλους τους επισκέπτες – χρήστες του δικτυακού αυτού τόπου. Εάν κάποιος χρήστης – επισκέπτης δεν συμφωνεί οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Το www.infoservice.com.gr  προσφέρει στους επισκέπτες – χρήστες της ιστοσελίδας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, πηγών, θεμάτων, φωτογραφιών, κειμένων, τεχνικών θεμάτων, αναλύσεων, φόρουμ, κ.λπ. και σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν αποτελεί άμεσα ή έμμεσα συμβουλή ή παρότρυνση, αλλά  ο επισκέπτης έχει την υποχρέωση να αξιολογήσει ό,τι του προσφέρεται βάσει της δικής του βούλησης και γνώσης. Η ιστοσελίδα διατηρεί κάθε δικαίωμα να προσθέτει νέες υπηρεσίες, καθώς και να αναιρεί κάποιες από αυτές. Στην αρχική, όπως και στις επόμενες σελίδες, στα ειδικά θέματα και στις ενότητες της ιστοσελίδας, στα τεύχη περιοδικών, στα τεχνικά θέματα και αλλού, περιλαμβάνονται και διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται  για οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση θα έχει ο επισκέπτης της ιστοσελίδας από τους διαφημιζόμενους σε αυτή.

Οι επισκέπτες – χρήστες των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας έχουν υποχρέωση  να υποβάλλουν αίτηση για πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Τα αναγραφόμενα στοιχεία της αίτησης θα πρέπει να περιέχουν αληθή στοιχεία και πληροφορίες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αλλαγής τους, ο επισκέπτης-χρήστης έχει την υποχρέωση να διορθώσει τα στοιχεία αυτά. Ο επισκέπτης – χρήστης του www.infoservice.com.gr  φέρει αποκλειστικά την ευθύνη, και τις τυχόν ποινικές συνέπειες, από τη δήλωση ψευδών στοιχείων. Στην αίτηση περιλαμβάνονται όνομα, επίθετο, διεύθυνση, επάγγελμα,  email. Ο επισκέπτης – χρήστης, με την  υποβολή της αίτησης, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους γενικούς όρους χρήσης του www.infoservice.com.gr. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης, ο επισκέπτης – χρήστης θα παραλαμβάνει την επιβεβαίωση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης (password) και το όνομα χρήστη (username) που αυτός θα έχει επιλέξει.

Το www.infoservice.com.gr   διατηρεί  αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών και μπορεί να στέλνει μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα στους χρήστες εκτός και αν δεν το επιθυμούν. Το www.infoservice.com.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην κοινοποιήσει τα στοιχεία αυτά για οποιοδήποτε εμπορικό, διαφημιστικό ή άλλο σκοπό. Tο www.infoservice.com.gr   μπορεί να χρησιμοποιεί τα cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη – χρήστη των υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη – χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη – χρήστη στις  υπηρεσίες του www.infoservice.com.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του www.infoservice.com.gr είναι χρήσιμες. Ο επισκέπτης – χρήστης του www.infoservice.com.gr  μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies στις υπηρεσίες του www.infoservice.com.gr και έχει την επιλογή να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης των cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης – χρήστης των υπηρεσιών και σελίδων του www.infoservice.com.gr δεν επιθυμεί την χρήση των cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Κατόπιν της εγγραφής του, ο επισκέπτης – χρήστης – μέλος του δικτυακού τόπου της ιστοσελίδας www.infoservice.com.gr είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις απόψεις, αντιλήψεις, πράξεις, παραλήψεις, ενέργειες, περιεχόμενα, κείμενα, εικόνες, videos, ήχους, αναλύσεις κ.λπ. που θα αναρτά  από τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης και όνομα χρήσης. Οι απόψεις, αντιλήψεις, πράξεις, κ.λπ. των επισκεπτών – χρηστών σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι  εκφράζουν το www.infoservice.com.gr. Ο επισκέπτης – χρήστης  είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή Αρχής, για οποιαδήποτε ανάρτηση δημοσίευση ή γνωστοποίηση έχει έννομες συνέπειες ή επιφέρει περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη στην εταιρεία μας ή σε τρίτους.Είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιαδήποτε ζημιάς ή ηθικής βλάβης η οποία προκληθεί στην ιστοσελίδα μας ή μέσω της ιστοσελίδας μας, από δική του ανάρτηση ή δημοσίευση.

Η εταιρεία μας έχει κάθε δικαίωμα, εάν πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι τα περιεχόμενα από τον επισκέπτη – χρήστη προσβάλλουν, επιφέρουν ηθική ή περιουσιακή βλάβη στην ίδια  ή σε τρίτους, να διαγράψει το κείμενο, να διακόψει τη λειτουργία του συγκεκριμένου χρήστη και να λάβει οποιαδήποτε κατά τη κρίση της νομικά μέτρα. Η εταιρεία μας  δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», links ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη – χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε, αποδίδονται  αποκλειστικά και μόνο στη ευθύνη  των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλει ο επισκέπτης – χρήστης να απευθύνεται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών – επισκεπτών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί καμία μορφή δέσμευσης για κανένα.

Το www.infoservice.com.gr  δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υποχρεούται στην αποκατάσταση της ζημιάς που τυχόν θα υποστεί ο επισκέπτης – χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του, από αμέλεια ή τεχνικά προβλήματα, δεν εγγυάται την άνευ λαθών παροχή υπηρεσιών και επίσης δεν φέρει ευθύνη για «ιούς» που τυχόν θα κυκλοφορήσουν και θα προκαλέσουν προβλήματα ή οποιασδήποτε φύσεως ζημιά.

Η ιστοσελίδα μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να εμπλουτίσει και διευρύνει το παρόν κείμενο σε κάθε περίπτωση που θα υπάρξει δραστηριοποίηση σε νέους τομείς, με νέους όρους, και προϋποθέσεις λειτουργίας και συνεργασίας με τους επισκέπτες – χρήστες – μέλη.
Kάθε διαφορά που θα δημιουργείται από τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, τη χρήση των σελίδων κ.λπ. θα επιλύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.